Home Familie Fotos Anetavlen i LEGACY  Slægten Sundhed

om Anders Christensen Rønberg.


”Anders Christensen Ronberg er født i Nørlem d. 28. Januar 1839, som Søn af Christen Ovesen Borup Rønberg og Hustru Ane Marie Madsdatter. Den 21. April 1863 fik han Styrmandseksamen fra Fanø med Betegnelsen "beqvem " Den 12. Juli 1863 fik han Styrmandsbevis i Lemvig. Den 27. Februar 1866 fik han Borgerskab som Skipper i Lemvig. I Oktober 1876 fik han Erindringsmedalje for Deltagelse i Kampen for Fædrelandet, han deltog i Slaget ved Helgoland og Rygere. I August 1866 blev han Medlem af Selskabet "De danske Vaabenbrødre " I1868 strander det russiske Krigsskib ”Alexander Nevski" ud, for Bovbjerg. Det førtes af en russisk Storfyrste og havde 800 Mands Besætning. Føren af den tilkaldte russiske Bjergningsdamper "Rabotnik " dør under Bjergningen og Anders Christensen Rønberg overtager Kommandoen og fører til Slut Bjergningsdamperen tilbage til Rederiet i Reval, og kom derved ind i ”Peter Bergs Bjergnings Entreprice".

Han blev derefter Fører af Bjergningsdamperne 'Dvina" og "Volga" og til sidst ”Neva". Med "Neva" bjergede han en russisk Torpedobaad i Storebælt. I Marts 1874 tilstillede forskellige danske Assurandør- og Søforsikringsselskaber ham, som Føre af Rabotnik", et Guldur med inskription og følgende Skrivelse:

"Under Dampbaaden "Neptunus's Brand i Reval Havn i December f. A. har De ved Ildens Slukning ydet os værdifulde Tjenester, for hvilket vi herved bringer Dem vor forbindtlige Tak. Deres uegennyttige Optræden ved denne Lejlighed har bidraget os det Indtryk, at De langt fra at overvurdere yder Assistance kun lidet af Hensynfuldhed og Billighedshensyn, og det er vort Haab og Ønske, at Skibsførere, der maatte paakalde Deres Assistance til Beskyttelse og Frelse af Ejendom, som dækket under vore Policer, maatte finde denne Udtalelse bekræftet."

Den 11 April 1880 erholder han russisk Skipsførerbevis.

I Anledning af Slukningen af Ildebranden ombord i et Krigsskib i Kronstade, fik han et Guldur med Zarens Billede i Emalje og det russiske Rigsvaaben.

Den 21. Juli 1888 udstedes i Skt. Petersborg, følgende Dødsattest: "Hermed bekræftes, at Kaptajn Anders Christensen Rønberg d. 14. Juli 1888 i bevidstløs Tilstand blev bragt til Alexender Nevski Mandshospital, hvor han den følgende Dag Døde. " Ligsyn d. 17. Juli. Han kom da fra en Bjergning af en Fuldrigger ved Afrikakysten. Skibet førte han til Hamburg med sort Besætning, da hans egen Besætning var syge af Klimafeber. I Hamburg blev han selv syg, men naaede til Skt. Petersborg, hvor han mistede Bevidstheden paa sit Hotel".


En Avis i Reval, Estland, bragt 1887 eller 1888 følgende Omtale af Anders Christensen Rønberg:

"For nogle Dage siden ankom en agtet Medborger her og opholder sig efter længere Tids Fravær - tilbragt under haadre Strabadser - igen indenfor Bymurene. Kaptajn A. C. Rønberg, Fører af Hamborg-Selskabet "Nordischer Bergungsverein”’s store Rednings- og Bjergningsdamper 'Newa " der tidligere tilhørte 'Peter Bergs Bjergnings Entreprice", er forrige Søndag ankommet til Reval for at besøge sin Familie, efter at det i November,f. A. lykkedes ham at bjerge 10.000 Pund Sterling i Guld - den kostbareste Del af den, for 3 Aar siden ved de canariske Øer sunkne spanske Damper ”Alfonso XI ’"s Ladning af Stykgods. Denne Kendsgerning er særlig bemærkelsværdig, idet ”Alfonso XII" laa paa Havets Bund i en dybde af 27 Favne (=189 engl. Fod). Mens hans Skib i en Havneplads (mindre Havn) i Nærheden af Amsterdam "kommer til Kræfter" efter sine sidste haarde Anstrengelser, er Kaptajn Rønberg - som nævnt - kommet til Reval for et kort Besøg. Vi undlader ikke her at bringe i Erindring, - som i sin Tid her meddelt - at Kaptajn Rønberg med samme Skib 'Newa ", der engang sejlede under russisk Flag, i Sommeren 1886 fuldførte Hævningen af Hamburg-Damperen 'Joann'; der sank ved Afrikas Slavekyst med Stykgods."