Home Familie Fotos Anetavlen i LEGACY  Slægten Sundhed

Havnefoged Johan Rønberg sender i 1957 følgende skrivelse til Lemvig Museum


Til

L E M V I G  M U S E U M.

Sekretær fru Fibiger Lemvig


Hermed fremsender jeg den af Dem ønskede beskrivelse af min fader ANDREAS JOHAN ANDERSEN RØNBERG levnesløb og dataer i korte træk til brug for Lemvig Museum.

Fader er født i Lemvig den 4-11-1873 af forældre skipper An­ders Christian Rønberg og hustru Ane Johanne Kjærgaard Jensen, de boede så vidt mig bekendt på fædregården "RØNBJERG", Nr.Lem.

~D

Bedstefader sejlede som skipper i en jagt på England, Norge og

CD

Limfjorden, indtil han fik ansættelse i et bjergningsskib som

fører og ved arbejde med bjergningen af den russiske fregat ”ALEXANDER NEWSKI”, som var strandet ude på kysten, han havde flere af dette selskabs skibe at føre, indtil sin død i St. Petesborg.

I året 1882 rejste fader som 8 årig med sin moder og sine sø­skende til Revald, hvor bedstefader havde fast station, og hvor de boede indtil min bedstefader døde i 1888. Fader blev konfir­meret i den svenske kirke i Reval, og kort tid efter rejste han sammen med familien tilbage til Lemvig.

Under opholdet i Reval, gik fader i tysk-russisk skole, og lærte disse sprog fuldkommen, Fra 1890 til 1894 sejlede fader til søs. 1894-95 på styrmandsskole. Efter endt eksamen igen til udlandet og sejlede med engelske og amerikanske skibe til 1899, hvilket år fader blev antaget som skibsfører af dampyagten "LIFAT" hjemmehørende i Port Arthur og tilhørende den russisk-­kinesike jernbane; aflagde samme år skipperprøve i Fort Arthur, og fik tilladelse til at føre skibe under russisk flag. Fader fik derefter en russisk postdamper at føre, som blev lavet om til hospitalskib, og deltog i Boxeropstanden i 1901.

Efteråret 1901 blev fader af marinekommandoen udpeget som lods

I Port Arthur og fortsatte hermed indtil udbrudet af den russisk- Japanske krig i 1904.

Fader deltog under Port Arthurs belejring i forskellige arbejder

havnen og søen vedrørende, bl.a. mineudlægning, blev udnævnt til første officer ( kaptajn af anden rang ) på hospitalskibet "KASSAN".

Under sidste periode af Port Arthurs belejring blev fader ud­kommanderet til med torpedobåd at føre posten ud og ind af den skarpt bevogtede fæstning, sidste gang den 16.noveber.Efter at blokaden yderligere var blevet forstærket, blev turen gjort i en skibsredningsbåd med sejl i et forrygende vejr (snestorm) og med kun en mand med om bord, men det var den eneste mulighed for at slippe igennem; denne dag blev altid fejret i vort hjem.

Efter fæstningens overgivelse ledede fader, i forståelse med

Z, CD

ministr Pavlov, om bord på transportbåden S/S "MYNCHEN" de for­skellige Port Arthurs hospitalers transport fra Chefoo til Shang-haj og Tsingtau.

I slutningen af 1905 rejste fader, på grund af sygdom, hjem til Danmark. I1906 havde fader 2 gange audiens hos Hendes Majestæt

Enkekejsetinden og var senere i Petrograd for at ordne sine sager i admiralitetet.

I 1907 blev fader ansat i Lemvig som havnefoged, og samtidig oprettede han en mægler og speditørforretning. I 1910 udnævn­tes han som lods under Agger kanal lodseri. Under krigen 1914

- 18 ledede fader afspærringen af Thyborøn kanal, hvilket arbej­de den danske overkommando var særdeles godt tilfreds med og sat­te stor pris på, og for hvilket arbejde fader senere blev udnævnt til Dannebrogsmand, det var i 1919.

Fader døde i maj 1939, var dekoreret med 2 russiske ordener, var "Ridder af St.Georg", og Dannebrogsmand.

-

Fader blev gift i 1901 med 01ga Hahn, datter af bundtmager Fr. Hahn, Lemvig. I ægteskabet var vi 6 børn. Moder døde i 1917 fa­der blev nogle år senere gift med Helga Ovesen, Hobro; men hun døde nogle få år efter og fader var da enkemand til sin død.

Dette var i korte træk faders levnesløb, og jeg håber, at det er tilfredsstillende for Dem og museet.

Med venlig hilsen

Johan Rønberg